Regulaminy mediPORTALS.pl

Regulamin ogólny

Regulamin ogólny

I.WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisów internetowych dostępnych pod adresami internetowymi: http://www.medidiabetolog.pl, http://www.leczenieokolooperacyjne.pl/, http://www.zakrzepyizatory.pl, http://www.mediginekolog.pl będących w sieci serwisów mediPORTALS.pl oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Warszawa, ul. Czerniakowska 100, Nr KRS 0000124932, NIP: 526-015-17-67, REGON: 010155284, kapitał zakładowy: 500.000,00 złotych, zwaną dalej „Wydawcą”.

II.DEFINICJE

mediACCESS – system logowania i rejestracji zapewniający dostęp do stworzonego przez Wydawcę serwisu internetowego www.medidiabetolog.pl, http://www.leczenieokolooperacyjne.pl/, www.zakrzepyizatory.pl, http://www.mediginekolog.pl o tematyce medycznej w postaci grupy stron, włączonych do sieci Internet, z treściami informacyjnymi i handlowymi dostępnymi nieodpłatnie.

Portal – zbiór stron internetowych i narzędzi, włączonych do sieci Internet pod adresem http://medidiabetolog.pl, http://leczenieokolooperacyjne.pl/, http://zakrzepyizatory.pl, http://mediginekolog.pl.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z regulaminami poszczególnych usług i dodatkami do niego, stanowiącymi jego integralną część.

Gość – każda osoba wchodząca przez sieć Internet i przeglądająca ogólnie dostępne strony i zasoby Portalu, jako niezarejestrowany Użytkownik.

Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) odwiedzający Portal i/lub korzystający z zamkniętych działów Portalu, dostępnych po zarejestrowaniu się, tj. założeniu własnego Konta, do którego dostęp wymaga podania swojego indywidualnego loginu (adresu e-mail) i hasła.

Konto – dostępny dla każdego Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem funkcji, za pomocą których Użytkownik może wprowadzać i zarządzać danymi, opisami i innymi funkcjami umożliwiającymi korzystanie z Portalu, jak również dokonywać operacji związanych z jego funkcjonowaniem w Portalu.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Usługi – usługi oferowane na stronach Portalu, świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tj.:

-usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika lub Gościa poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie www (dotyczy wszystkich stron Portalu),

-usługi komunikacji internetowej - umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami w trybie asynchronicznym poprzez funkcje odbierania oraz wysyłania danych, w tym udostępnianie stron dla zamieszczania twórczości i danych Użytkowników poprzez zgłaszanie: artykułów, newsów, prezentacji, komentarzy do publikacji przez Wydawcę,

-usługi wyszukiwania i pobierania danych - umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na wyszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na wybranym serwerze danych.

Treści, Materiały, Prace Użytkownika – wszelkie materiały zgłoszone do publikacji w Portalu przez Użytkownika w formie tekstowej (artykuły, newsy, przypadki kliniczne, komentarze i inne)..

Treści, Materiały, Prace Wydawcy  - wszelkie materiały zamieszczone w Portalu przez Wydawcę w formie tekstowej (artykułów, newsów, prezentacji, komentarzy), zdjęć, plików audio lub wideo, grafik lub innych.

III.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu rejestracji w systemie mediACCESS.

2.Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług przez Wydawcę mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

3.Regulaminy poszczególnych usług to:

-Regulamin zgłaszania i zamawiania prac >>

-Regulamin korzystania z WIPE (Wirtualny Indeks Punktów Edukacyjnych) >>

-Regulamin korzystania z Case Studies (Moduł Przypadki Kliniczne) >>

4.Wydawca wprowadza grupy/profile Użytkowników w systemie rejestracji i logowania mediACCESS, który umożliwia dostęp do Portalu. Każdy profil posiada swoje uprawnienia i zakres dostępu do treści Portalu, w zależności od przepisów prawa farmaceutycznego oraz regulacji GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny).

Lista grup/profili użytkowników:

-lekarz,

-lekarz dentysta,

-student,

-pielęgniarka,

-położna,

-farmaceuta,

-manager służby zdrowia,

-ratownik medyczny,

-fizjoterapeuta,

-dietetyk,

-diagnosta laboratoryjny,

-pacjent,

-inny.

5.Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w systemie mediACCESS, umożliwiającym dostęp do Portalu.

6.Z jednego Konta w Portalu może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.

7.Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w pkt II. Regulaminu.

8.Portal jest Bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), podlegającą ochronie także na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).

9.Wydawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych dostarczonych przez Klientów Wydawcy w formach stosowanych w Internecie oraz zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego i regulacji GIF.

10.  Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści zamieszczonych w Portalu, w szczególności Treści, Materiałów, Prac Wydawcy. Użytkownik może korzystać z materiałów rozpowszechnianych w Portalu jedynie w zakresie własnego osobistego użytku, który jest określony niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.

11.  Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie rejestracji Użytkownik składa oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV.ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG, INFORMACJE HANDLOWE

1.Zakazane jest świadczenie przez Użytkowników jakichkolwiek usług o charakterze medycznym, w tym: diagnozowanie chorych na odległość, sprzedaż preparatów medycznych i leków.

2.Treści rozpowszechniane w Portalu przez Wydawcę bądź Użytkowników nie mogą służyć diagnozie.

3.Użytkownik nie może świadczyć za pośrednictwem Portalu usług o charakterze medycznym.

V.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest:

a. łącze o przepustowości co najmniej 56 kb/s,

b. przeglądarka zgodna z wymaganiami W3Cw wersji co najmniej: Internet Explorer  7,8, Mozilla Firefox 3, Opera 9,10, Chrome 4

c. system operacyjny: Windows XP lub nowszy

VI.REJESTRACJA I ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1.Korzystanie i rejestracja Użytkowników w Portalu, nie oznacza nabycia przez nich jakichkolwiek praw do Materiałów i Prac Wydawcy oraz Materiałów i Prac innych Użytkowników rozpowszechnianych w Portalu.

2.Zabronione jest:

-kopiowanie, modyfikowanie oraz przesyłanie i/lub przetwarzanie Treści, Materiałów i Prac Wydawcy oraz Materiałów i Prac innych Użytkowników;

-pobieranie zawartości Bazy danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

3.W celu uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika należy dokonać rejestracji w Portalu, na którą składa się podanie loginu (adresu e-mail) i unikalnego hasła i wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz złożenie oświadczeń przewidzianych w tym formularzu.

4.Rejestrując się w Portalu, Użytkownik składa oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że akceptuje jego postanowienia.

5.Formularz rejestracyjny powinna wypełnić osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) formularz rejestracyjny powinna wypełnić osoba upoważniona do działania w imieniu takiego Użytkownika. 

6.Rejestracja Użytkownika dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu założenia konta w Portalu, poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, wysyłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

VII.PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1.Każdy Użytkownik zobowiązany jest do:

-przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób i prawa autorskiego, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,

-przestrzegania i akceptacji niniejszego Regulaminu,

-stosowania się do technicznych zaleceń Wydawcy,

-nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu.

2.Użytkownik zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła przed dostępem osób do tego niepowołanych i nie udostępniania go osobom trzecim.

3.W razie ujawnienia naruszenia zasad dostępu do jakichkolwiek danych czy treści zawartych w Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Wydawcę.

4.Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić Wydawcę o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Portalu lub treściach naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu i Regulaminów poszczególnych usług, przepisy obowiązującego prawa lub dobre obyczaje.

5.Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Portalu w każdym momencie, poprzez wyrejestrowanie się.

6.Użytkownikowi nie wolno:

-wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem i dobrymi obyczajami, a także do prowadzenia działalności gospodarczej, reklamowej lub promocyjnej, chyba że Wydawca wyrazi na tę ostatnią działalność uprzednią zgodę w formie pisemnej;

-wprowadzać w błąd Wydawcę, oraz innych Użytkowników w zakresie danych przekazywanych za pośrednictwem Portalu (w tym poprzez zamieszczanie fikcyjnych informacji na Portalu) i poprzez składane fałszywych oświadczeń woli;

-zakłócać funkcjonowania Portalu, łączy internetowych lub ingerować w przekaz informacji oraz oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie, a także za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania;

-zamieszczać w Portalu treści, które:

o   naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób trzecich i podmiotów;

o   zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;

o   zawierają nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;

o   są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne;

o   zawierają  reklamę, w tym reklamę niedozwoloną prawem.

VIII.PRAWA I OBOWIĄZKI WYDAWCY

1.Wydawca Portalu  gwarantuje w ramach swojej staranności poprawne działanie Portalu oraz zobowiązuje się do udzielania Użytkownikom pomocy w problemach technicznych związanych z korzystaniem z Portalu i jego funkcjami.

2.Wydawca ma prawo weryfikować, blokować i usuwać wszelkie Treści, Materiały i Prace zamieszczane przez Użytkowników niezgodne z prawem lub z niniejszym Regulaminem.

IX.PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

1.Wydawca posiada wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do Portalu jako całości i jego poszczególnych elementów funkcjonalnych, technologicznych i graficznych.

2.W Portalu zamieszcza się Treści, Materiały, Prace, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) Zastosowany w ramach Portalu układ oraz wybór prezentowanych Materiałów i treści stanowi samodzielny i odrębny przedmiot ochrony, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do Treści, Materiałów i Prac  Wydawcy (lub podmiotów, z którymi Wydawca współpracuje) lub Użytkowników przysługują temu kto daną Treść, Materiał, Pracę zamieścił w Portalu.

3.Wydawca zastrzega, że stosowane w ramach Portalu: układ stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz Materiały Wydawcy stanowią własność Wydawcy i są prawnie chronione.

4.Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania wszystkich rozpowszechnianych w ramach Portalu Treści, Materiałów i Prac Wydawcy wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie Materiałów do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Wydawcę.

5.Z zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu Materiałów korzystać będą inni Użytkownicy oraz Wydawca Portalu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i Regulaminami poszczególnych usług.

6.Znaki handlowe, a także domena, pod którą widoczny jest Portal, podlegają ochronie prawnej.

X.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Reklamacje związane z korzystaniem z Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: medidiabetolog@pzwl.pl, leczenieokolooperacyjne@pzwl.pl, zakrzepyizatory@pzwl.pl lub mediginekolog@pzwl.pl.

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3.Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

4.Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy, z którego została ona przesłana.

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie uwagi, opinie, sugestie, zastrzeżenia i innego typu informacje prosimy kierować do Wydawcy poprzez adres e-mail: medidiabetolog@pzwl.pl, leczenieokolooperacyjne@pzwl.pl, zakrzepyizatory@pzwl.pl lub mediginekolog@pzwl.pl lub bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej w zakładce kontakt.

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>