Dla Autorów

Dla autorów

Informacja dla Autorów

mediDIABETOLOG.pl jest portalem specjalistycznym, działającym w ramach sieci serwisów medycznych mediPORTALS.pl, należących do Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

W ramach portalu mediDIABETOLOG.pl rozpowszechniane są prace poruszające tematy z zakresu szeroko pojętej diabetologii i dziedzin pokrewnych. Użytkownicy zawodowo związani ze służbą zdrowia , mają możliwość publikacji własnych artykułów. Użytkownik zobowiązuje się wówczas do zapoznania z poniższym Regulaminem zgłaszania prac i przestrzegania zasad w nim zawartych.


Regulamin zgłaszania i zamawiania prac w portalu mediDIABETOLOG.pl

 1. Przez wysłanie artykułu Autor oświadcza, że jest to jego oryginalna praca, niezawierająca materiałów chronionych prawem autorskim osób trzecich, a jej treść nie narusza przepisów obowiązującego prawa, ani też dóbr osób trzecich i że jego prawa do publikacji zgodnej z niniejszym Regulaminem nie są ograniczone. Autor zgadza się ponieść odpowiedzialność, gdyby powyższe oświadczenia nie było zgodne z prawdą.
 2. Artykuł powinien być zapisany w programie Microsoft Word i przesłany e-mailem na adres Redakcji: medidiabetolog@pzwl.pl lub zgłoszony poprzez formularz on-line dostępny dla użytkownika po zalogowaniu w ramach panelu moje konto.
 3. Tekst powinien być napisany bez akapitów, specjalnych wyróżnień i kolorów.
 4. Artykuł powinien być oryginalny, podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy również podać: stopień naukowy, stanowisko, miejsce pracy oraz adres, telefon kontaktowy i e-mail.
 5. Autor poprzez wysłanie artykułu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie go w formie publikacji na portalu mediDIABETOLOG.pl i w sieci portali medycznych mediPORTALS.pl, należących do Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.
 6. Wydawnictwo zastrzega możliwość nierozpowszechniania go.

Dopuszczenie pracy do publikacji

 1. Prace zgłoszone do publikacji przez formularz on-line w ramach panelu moje konto w portalu mediDIABETOLOG.pl lub przesłane e-mailem na adres Redakcji: medidiabetolog@pzwl.pl
 2. przechodzą przez proces recenzji. Jest on przeprowadzany przez Redaktorów Medycznych portalu mediDIABETOLOG.pl, a w wybranych przypadkach także przez współpracujących Ekspertów.
 3. Przyjmuje się, że wszystkie osoby wymienione jako autorzy aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu tekstu i wyrażają zgodę na jego rozpowszechnianie we wprowadzonej formie i wg przedstawionych tu zasad. Osobą za to odpowiedzialną jest wyłącznie pierwszy autor.
 4. Redakcja portalu mediDIABETOLOG.pl zastrzega sobie prawo do redagowania i opracowania nadesłanych materiałów. W przypadku niejasności Redakcja może skontaktować się z pierwszym autorem w celu ich wyjaśnienia.
 5. Jeżeli nie zamówiona praca jest niezgodna z wytycznymi, niekompletna lub uznana za nienadającą się do publikacji z innych powodów, może zostać odrzucona przez Redakcję. Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, Autor zostanie wezwany do ich usunięcia w określonym terminie, a po bezskutecznym terminie, odrzucona
 6. Wykorzystanie przez Autora utworów zapożyczonych z innych źródeł jest równoznaczne z tym, że Autor uzyskał zgodę Właścicieli tych praw w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 7. Autorzy zobligowani są do poszanowania zasad prywatności i przestrzegania obowiązujących aktów prawnych. Nie mogą być podawane żadne dane, umożliwiające jednoznaczną identyfikację pacjenta/-ów, a w przypadku zdjęć należy uniemożliwić identyfikację pacjenta /-ów, chyba, że oni, lub ich przedstawiciele ustawowi, wyrażą pisemną zgodę na publikację materiału w formie pierwotnej. Odpowiedzialność spoczywa tu na pierwszym autorze. Dane dotyczące rasy, wyznania, preferencji seksualnych oraz wszelkie inne dane „wrażliwe” powinny być podawane wyłącznie wówczas, gdy mają istotne znaczenie z merytorycznego punktu widzenia.
 8. Po zaakceptowaniu materiału przez Redakcję, Autor udziela prawa do wykorzystania pracy i rozpowszechniania jej w ramach sieci portali medycznych mediPORTALS.pl, należących do Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.
 9. Redakcja dokłada starań, by publikowane materiały były rzetelne, obiektywne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy, jednak nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w następstwie kierowania się informacjami zamieszczonymi na stronach sieci portali medycznych mediPORTALS.pl.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4.02.94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

Wytyczne dla autorów

Tytuł artykułu powinien dobrze odzwierciedlać jego tematykę. Streszczenia powinny być zwięzłe (do 100 słów) i napisane w języku polskim. Słowa kluczowe (do 6 słów) winny być podane w języku polskim. Preferowane jest mianownictwo zgodne z systemem MeSH (Medical Subject Headings).

Skróty należy wyjaśnić w miejscu, w którym są po raz pierwszy użyte w tekście, podobnie w przypadku rzadko stosowanych określeń. Preferowane jest używanie jednostek zgodnych z systemem SI, lub ich dziesiętnych pochodnych.

Standardowy artykuł winien mieć między 2500 a 5500 tysiąca znaków (łącznie ze spacjami), w zależności od obszerności zagadnienia. Redakcja zastrzega sobie prawo publikowania materiałów niespełniających tego kryterium.

Piśmiennictwo powinno być AKTUALNE i podane w kolejności cytowania. Należy stosować skróty nazw pism zgodne z Index Medicus i stosować poniższy standard.

 • Artykuły:

Regula J, Rupinski M, Kraszewska E, et al. Colonoscopy in colorectal-cancer screening for detection of advanced neoplasia. N Engl J Med. 2006;355:1863-72.

Jeżeli jest do 4 autorów – należy podać wszystkich. Jeżeli jest 5 lub więcej – należy podać pierwszych 3, dopisując „et al.” (dla artykułów anglojęzycznych) lub „i wsp.” (dla artykułów polskich).

 • Książki:

Didkowska J, Wojciechowska U, Zatonski W. Cancer in Poland in 2007. The Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Warsaw 2009. p. 21-4.

 • Doniesienia zjazdowe:

Loukas M, Kiedrowski M, Bartczak A, et al. Infundibulosinus partition, a new structure of the right ventricle. 19th Annual meeting of the American Association of Clinical Anatomists, 2002, University of Florida, Gainesville, FL USA. Clinical Anatomy 2002:15,6;427.

Przytaczanie autorów winno zachodzić wg zasad analogicznych, jak dla artykułów. Jeśli doniesienie zjazdowe zostało opublikowane, można przytoczyć źródło, tak jak w powyższym przykładzie.

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>